UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépés időpontja: 2024.06.18.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Exclusive Tours Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1012 Budapest, Vérmező u. 4., a továbbiakban „Utazási iroda”) által nyújtott utazási szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban „Utas”) jogaira és kötelezettségeire.

1. AZ UTAZÁSI IRODA ADATAI

Cégneve: Exclusive Tours Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégneve: Exclusive Tours Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-064145

Adószáma: 10277335-2-41

Székhelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Vérmező u.4

Pénzforgalmi jelzőszáma:

Raiffeisen Bank: 12001008-00141789-00100009

WISE:

HUF: 12600016-17165831-74263851

EUR: IBAN: BE91 9679 5118 3376

USD: Számlaszám: 8314323507, Swift/Bic kód: CMFGUS33

Elektronikus levelezési címe: hello@exclusivetours.hu

Fax: +36-1-3184185

Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett nyilvántartási száma: R-0830/1999/2000

Biztosító: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) utazási szerződésre vonatkozó rendelkezései, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezései – az Utazási iroda és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltakkal kiegészítve – megfelelően irányadóak.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés az Utas és az Utazási iroda által kölcsönösen aláírt „Jelentkezési lap / Megrendelő” (a továbbiakban „utazási szerződés”) aláírásával jön létre. Az utazási szerződés alapján az Utazási iroda köteles az utazás és az út egyes állomásain való tartózkodást megszervezni, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani, az Utas pedig köteles a szolgáltatás(oka)t átvenni és díjat (a továbbiakban „részvételi díj”) fizetni. Az ÁSZF az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Utas az utazási szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Utazási irodától az utazási szerződés megkötése előtt az utazási csomag alábbi tartalmi elemeiről maradéktalan tájékoztatást kapott: 

úti cél; útvonal; tartózkodási hely(ek); szálláshely(ek) neve, típusa, főbb jellemzői a szálláshely(ek) szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozattal (amennyiben a komfortfokozat minősége eltérő a hazaitól, úgy az erre vonatkozó figyelemfelhívás); indulás és visszaérkezés pontos ideje és helye; az Utas által megrendelt részszolgáltatások, valamint az azokon való részvétel feltételei; részvételi díj forintban meghatározott összege; a részvételi díjban benne nem foglalt és külön felszámításra kerülő adók és illetékek összege; fakultatív programok és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összege, illetve ezen összegek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás; tájékoztatás arról, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás ill. az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját; a befizetendő előleg, illetve az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó részének megfizetési rendje; szállítóeszközök jellemzői és kategóriája; az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás; legalacsonyabb létszám és az a határidő, ameddig az utazás elmaradásáról az Utazási iroda az utast értesíteni köteles.

4. KÉPVISELET

Az Utas az utazási szerződés megkötése során jogosult – a képviseleti jog hitelt érdemlő igazolása mellett – törvényes vagy meghatalmazott képviselője útján eljárni. A képviseleti jog abban az esetben minősül igazoltnak, ha a képviseleti jogosultság jogszerűségét legalább teljes bizonyító erejű magánokirat tanúsítja, amely eredeti példánya az Utazási iroda számára bemutatásra kerül.

5. ÚTI OKMÁNYOK

Az utazáshoz szükséges érvényes személyazonosító okmányok, útlevél, valamint – adott esetben – vízum, illetve beutazási engedély (a továbbiakban együttesen „úti okmányok”) beszerzéséről az Utas köteles gondoskodni. Amennyiben az utazási szolgáltatás teljesítése a fent megjelölt úti okmányok hiánya vagy hibája miatt hiúsul meg, úgy az nem minősül szerződésszegésnek, és az Utas oldalán ebből eredő valamennyi kárt, illetve költséget az Utas maga köteles viselni.

6. RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj magában foglalja az utazási szolgáltatás ellenértékét az általános forgalmi adó mindenkor hatályos értékével terhelten.

A részvételi díj ugyanakkor nem tartalmazza az utazás időtartamára vonatkozó baleset-, betegség-, poggyász-, valamint útlemondási biztosítást.

Ha az Utas az Utazási iroda közreműködésével köt baleset-, betegség-, poggyász-, illetve útlemondási biztosítást, valamint ha az Utazási iroda az Utas javára szóló – az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – biztosítást kötött, az Utazási iroda köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni.

Az Utazási iroda köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, de legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az Utas rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket, valamint az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

7. FIZETÉSI HATÁRIDŐK

Az Utas köteles az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az Utazási iroda számára a megrendelt szolgáltatás 40 %‒nak megfelelő összegű részvételi díj-előleget vagy – a felek egyedi megállapodása alapján – a meghatározott díjat megfizetni. Ennek elmaradása esetén az Utazási iroda jogosult az utazási szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

Amennyiben az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kizárólag a részvételi díj-előleg kerül megfizetésre, úgy a részvételi díj fennmaradó összegét az Utas köteles az indulás napját megelőző 45. napig az Utazási irodának megfizetni. Az Utazási iroda az itt megjelölt fizetési határidőt az Utas megfelelő tájékoztatása mellett jogosult egyoldalú nyilatkozattal módosítani abban az esetben, ha az utazási szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett külföldi közreműködő korábbi fizetési határidőt állapít meg. Az erre vonatkozó tájékoztatás akkor minősül megfelelőnek, ha az Utazási iroda a külföldi közreműködő által megállapított fizetési határidőről az Utast annak lejártát megelőző legalább 15 nappal igazolható módon tájékoztatja.

Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az indulás napját megelőző 45 napon belül kerül sor, úgy az Utas köteles a részvételi díj teljes összegét a szerződéskötéskor megfizetni.

Az ÁSZF jelen pontjában meghatározott fizetési határidők be nem tartása esetén az Utazási iroda jogosult az utazási szerződéstől elállni.

A teljes részvételi díj határidőben történő megfizetése esetén az Utazási iroda megküldi, illetve átadja az Utasnak az utazáson való részvételre jogosító okirato(ka)t. Az Utas kizárólag az utazáson való részvételre jogosító okirat(ok) birtokában jogosult az utazáson részt venni.

8. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

Az Utazási iroda jogosult az utazás, az út egyes állomásain való tartózkodás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások szerződés szerinti tartalmától indokolt esetben eltérni, erről azonban minden esetben köteles az Utast írásban megfelelően tájékoztatni. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás tartalma olyan lényegesen megváltozik, hogy az a megváltozott tartalommal az Utas számára már nem elfogadható, úgy az Utas jogosult az utazási szerződéstől elállni. Az Utas köteles az elállási szándékáról az Utazási irodát a változásról szóló tájékoztatás közlését követő 3 napon belül igazolható módon tájékoztatni. Az itt megjelölt határidő elmulasztása esetén az Utazási iroda úgy tekinti, hogy az Utas az utazási szolgáltatás megváltozott tartalmával egyetért. Elállás esetén az Utazási iroda köteles az Utas által már megfizetett díjat maradéktalanul visszafizetni.

Amennyiben az utazási szolgáltatást érintő személyszállítás ára, az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok a szerződéskötést követően olyan mértékben változnak, hogy az a részvételi díj emelkedését eredményezi, úgy a keletkező többletköltséget – az Utazási iroda írásban közölt felhívására – az Utas köteles viselni. A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Utazási iroda erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az Utast. Az utazásszervezőnek a díjemelésről való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon kell megadnia.

Amennyiben a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, úgy az Utas jogosult a díjemelésről szóló közlés kézbesítésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállni. Az Utazási iroda ilyen esetben köteles a már megfizetett részvételi díjat az Utasnak maradéktalanul visszafizetni.

Az Utazási iroda jogosult az utazási szerződést az Utassal legkésőbb az indulás napját megelőző 20. napig írásban közölt nyilatkozat útján egyoldalúan felmondani, amennyiben az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható, az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény (természeti csapás, háborús és politikai helyzet, vis maior) veszélyezteti, illetőleg – amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett minimális résztvevőszámot.

Az Utas jogosult az utazási szerződést az Utazási irodával legkésőbb az indulás napját megelőző 61. napig írásban közölt nyilatkozat útján egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani. Az Utazási iroda ilyen esetben köteles a már megfizetett részvételi díjat az Utasnak maradéktalanul visszafizetni.

Az Utas által az indulás napját megelőző 61. nap után tett felmondási nyilatkozat esetén az Utas az alábbiakban meghatározott összegű bánatpénz fizetésére köteles:

az indulás napját megelőző 60. és 36. napja közötti időszakban közölt felmondási nyilatkozat esetén a bánatpénz összege a részvételi díjnak 10%-a;

az indulás napját megelőző 35. és 15. napja közötti időszakban közölt felmondási nyilatkozat esetén a bánatpénz összege a részvételi díjnak 40%-a;

az indulás napját megelőző 14. és 4. napja közötti időszakban közölt felmondási nyilatkozat esetén a bánatpénz összege a részvételi díjnak 70%-a;

az indulás napját megelőző 3 napon belül közölt felmondási nyilatkozat esetén a bánatpénz összege a részvételi díjnak 100%-a.

A részvételi díj összegének számításakor az Utas által megrendelt fakultatív programok díját is figyelembe kell venni.

Az Utazási iroda köteles a bánatpénz levonása után fennmaradó részvételi díjat az Utasnak visszafizetni.

Amennyiben az Utas által a felmondás időpontjáig megfizetett részvételi díj nem fedezi az Utazási irodának járó bánatpénz összegét, úgy az Utas köteles azt a felmondási nyilatkozat közlésétől számított 5 napon belül a bánatpénz összegére kiegészíteni.

Ha az Utas az indulást követően felróható magatartásával olyan jogszabálysértést követ el, vagy egyéb kötelező előírás szeg meg, amely miatt az utazást megszakítani kényszerül, illetve amely következtében az utazás további folytatása számára nem engedélyezett, úgy az Utazási iroda a befizetett részvételt díjból kizárólag csak az igénybe nem vett és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékét köteles számára visszafizetni. Az Utas nem jogosult a részvételi díjban szereplő közös költség (pl. bérelt autóbusz, idegenvezető) rá eső részét, valamint az Utazási iroda jutalékának visszatérítését nem követelheti.

9. HIBÁS TELJESÍTÉS

Az Utazási iroda hibásan teljesít, ha az utazási szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg az utazási szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés esetén az Utas arányos díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az Utazási iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

Az Utazási iroda nem köteles a díjengedmény megadására, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

Az Utas az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazási irodát az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

Az Utas az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről.

Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utas az Utazási irodát köteles tájékoztatni.

Ha az utazásszervező nem orvosolja a szerződésszegést az Utas által megállapított észszerű határidőn belül, az Utas ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az Utas határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

Ha az utazás megkezdését követően az Utazási iroda az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazási iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási iroda – ha az Utas erre igényt tart – gondoskodik az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.

10. KÁRTÉRÍTÉS

Az Utazási iroda felel az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utasnak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az Utazási iroda észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amennyiben az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek módosítását kéri, úgy köteles az Utazási iroda módosítással kapcsolatban felmerült, indokolt költségeit a szerződés-módosítással egyidejűleg megtéríteni. Ha az Utas az utazási szerződés lényeges elemeinek módosítását kéri, úgy az erre irányuló kérelmet az Utazási iroda az utazási szerződéstől történő elállásnak tekinti, amely esetében jogosult a jelen ÁSZF 8. pontjában foglalt mértékű bánatpénz iránti igény érvényesítésére.

12. LÉGI KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

Az Utazási Iroda kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy ha megrendelése kizárólag repülőjegy megvásárlására vonatkozik, akkor az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit / kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

 Az Utazási Iroda közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kérésére az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az Utazási iroda a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és / vagy ha az Utazó a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a lemondás a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és / vagy légitársaságok és / vagy a szálláshely mindenkori lemondási szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges. 

 A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az Utazó az Utazási Irodától nem követelheti.
A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az Utazó köteles önállóan is tájékozódni.

13. PANASZKEZELÉS

A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye
szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Exclusive Tours Kft. irodájában megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016.december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50,
központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium )
Felügyeleti szerv: BFKH (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919)

Az Exclusive Tours Kft. által a tevékenységi körében nyújtott szolgáltatásokra, valamint az Exclusive Tours Kft. által kötött utazási szerződésekre – beleértve a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat is – a magyar jogot kell alkalmazni, és az Exclusive Tours Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal vagy az Exclusive Tours Kft. által kötött utazási szerződésekkel kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a magyar bíróságok joghatósága terjed ki.

A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően az Exclusive Tours Kft. székhelye szerint illetékes bíróságnak.

Az utazási szerződés megkötése vagy teljesítése során írásban közöltnek tekintendők a felek által elektronikus levélben megküldött adatok, értesítések is.
A Exclusive Tours Kft. honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Utazási iroda felügyeletét ellátó hatóság neve és elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala (Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály)

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: (1) 4585-800

Fax: (1) 4585-865

E-mail: khenf@bfkh.gov.hu

Az Utazási iroda nyilvántartásba vételi száma: R-0830/1999/2000

Vagyoni biztosítékot nyújtó gazdasági társaság neve és elérhetősége:

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefon: 1477 4800

Kötvényszám: VBB101200/190574

A vagyoni biztosíték területi hatálya: belföldről belföldre, illetve belföldről külföldre történő utazás.

A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetése.

Az Utazási iroda jelen szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja az Utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint közreműködőinek felelősségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza.

A jelen ÁSZF tekintetében utasnak minősül minden olyan személy, aki az utazási szerződés alapján utazásra jogosult.

***

Az Utas az utazási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát az utazási szerződés megkötése előtt megismerte, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kifejezetten elfogadta.

Átvétel időpontja:

_____________________________

Utas aláírása:

_____________________________