ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓExclusive Tours Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1012 Budapest, Vérmező u.4., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében („GDPR”) foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt a természetes személyek (a továbbiakban „Érintett”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa.

I. Az adatkezelés célja és jogalapja

(1) Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag célhoz kötötten, az utazásszervezési, valamint utazásközvetítési szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli.

(2) Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni az utazásszervezés, valamint utazásközvetítés tárgyában vállalt szerződéses kötelezettségeinek, különös tekintettel arra, hogy az országok közötti helyváltoztatás a személyes adatok megadása hiányában egyes esetekben nem lehetséges.

(3) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a személyes adatok Adatkezelőnek történő megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje. Az Érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (1) bekezdése szerinti, az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi és szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

(4) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

(5) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

II. Az adatkezelésre jogosult személyek

(6) Az Érintett által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jogosult. Az Adatkezelő törvényes képviselőjének neve és elérhetősége: Kublik Balázs (1025 Budapest, Tömörkény utca 15. C. ép. 2. em. 4.) és Jung Gábor (2081 Piliscsaba, Domb utca 9.).

(7) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

(8) Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett az e-mail címének esetleges megadásával egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre érkező levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

(9) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

(10) Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

III. Az adatkezelés időtartama

(11) Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a személyes adatokra az Adatkezelőnek a jogszabály által előírt, illetve szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése érdekében szüksége van. Ezt követően az Érintett jogosult a személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől írásban kérni. A törlés időpontja az Érintett törlés iránti kérelmének Adatkezelő részére – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 3 munkanap.

(12) Az Adatkezelő az Érintett személyes adat törlésére irányuló kérelmét megtagadhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

(13) Az Adatkezelő – a (11) pontban foglalt eseten túl – köteles a Érintett személyes adatait, akkor is törölni, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iii) a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha (iv) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

(14) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

(15) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

IV. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

(16) Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére küldött postai küldemény vagy a veszprem1@exclusivetours.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján tájékoztatást kérni.

(17) Az adatkezelés tárgyában előterjesztett kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(18) Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása, valamint az adatkezelés korlátozása iránti igény elektronikus levél, valamint postai küldemény útján küldött levélben, kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

(19) Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(20) Ha az Adatkezelő az Érintett tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatni az Érintettet a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben az Érintett a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

V. Adattovábbítás lehetősége

(21) Az Adatkezelő az utazásszervezés, valamint utazásközvetítés tárgyában vállalt szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében jogosult az Érintett személyes adatait légitársaságok, szálláshely-szolgáltatók, biztosítótársaságok, autókölcsönző-társaságok, valamint külföldi országok külképviseletei számára továbbítani. Ennek során az Adatkezelő kizárólag a feltétlenül szükséges személyes adatokat továbbítja harmadik személy számára.

(22) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

VI. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

(23) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról az Érintettet megfelelő módon tájékoztatni.

Budapest, 2018.05.25.